ਵੀਡੀਓ....

1.ਬਿਰਹਾ    
2.ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਏਕ ਤੂ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ    
3.ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ    
4.ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ-1    
5.ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ-2    
6.ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ-3    
7.ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ-4    
8.ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ    
9. ਤਨ ਮਨ ਕਾਲ ਅਕਾਲ-ਭਾਗ 1    
10. ਤਨ ਮਨ ਕਾਲ ਅਕਾਲ-ਭਾਗ 2    
11. ਤਨ ਮਨ ਕਾਲ ਅਕਾਲ-ਭਾਗ 3    

ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ