ਗਿ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ---ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

 

ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ